test Bewust Offline | Achtergrond - Bewust Offline

Bewust Offline | Achtergrond

Online!
Het ‘online zijn’ neemt in de huidige samenleving, een belangrijke plaats in. Vandaag de dag lopen vele contacten via het internet en de sociale media. Dit geldt zowel voor de sociale contacten als voor de professionele communicatie in het bedrijfsleven, de non profit sector enzovoort. Waar eerst nog kon worden volstaan met het ‘in de lucht hebben van een website’, is het tegenwoordig heel gangbaar dat ook de contacten met doelgroepen van bedrijven en organisaties online en via de sociale media verlopen. Het ‘online’ zijn heeft dus een manifeste, niet meer weg te denken positie ingenomen in het dagelijks sociale en werkende leven.

Online?
Hoe handig ook, het digitale verkeer kan ook een keerzijde hebben. Altijd maar ‘online zijn’in de vorm van e-mailen, chatten, appen, facebooken, twitteren enzovoort kan tot spanningen leiden in ons ‘offline bestaan’. Koffiepauzes worden niet meer gebruikt voor interactie met collega’s, maar in die tijd worden facebook berichten gecheckt. Het maken van foto’s van hetgeen op je bord ligt tijdens een etentje met familie of vrienden (en die foto vervolgens delen via facebook, twitter en Instagram) lijkt belangrijker dan de persoonlijke interactie en de gezelligheid die het samen uit eten zijn zou moeten hebben. Gezinnen zitten, op het oog gezellig, samen om tafel en praten via hun smartphone, tablet of tussenvariant met iedereen, behalve met hun tafelgenoten..

Zijn we misschien te veel online?
Als gevolg van deze, bijna digitaal gestuurde, leefwijze kan een disbalans ontstaan tussen ons on- en offline-leven, waarbij de balans dreigt door te slaan naar te veel online en te weinig offline. Met als mogelijke risico’s: het bijna ‘verleren’ van de fysieke communicatie (zowel verbaal als non-verbaal) en een vervreemding van de  gunstige ervaring die het intensief samenleven en –werken met vrienden, familie en collega’s kan opleveren. In het ergste geval kunnen mensen, die ogenschijnlijk veel vrienden en contacten hebben,  in een sociaal isolement geraken en liggen ook in gezinnen spanningen en irritaties op de loer omdat er niet meer echt met elkaar wordt gepraat en dingen niet meer samen worden beleefd. Iedereen zit in zijn eigen digitale ‘cocon’.

Zoek naar balans!
Met deze missie voor ogen, willen wij een beweging starten die ertoe leidt dat mensen zich meer bewust worden van hun online en offline gedrag. Wij willen graag bewerkstelligen dat mensen er bewust(er) voor kiezen hun (mobiele)verbinding op bepaalde momenten geheel te verbreken, en weer het belang gaan in zien van regelmatig offline zijn, lees: de waarde van rust en (geestelijke) ruimte en tijd en aandacht voor elkaar of voor andere zaken hervinden.